""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLSKA POMOC

 •  

   

   

  Pomoc rozwojowa, w tym program Polskiej Pomocy, stanowi odpowiedź ze strony krajów rozwiniętych na problem ubóstwa, z którym w XXI wieku borykają się państwa mniej rozwinięte. Państwa te nie są w stanie rozwijać się wyłącznie własnymi siłami, dlatego korzystają z pomocy innych państw i instytucji międzynarodowych. Przezwyciężenie globalnej luki rozwojowej stanowi wyzwanie dzisiejszych czasów. Problemy głodu i ubóstwa wymagają z jednej strony rozwiązań ogólnoświatowych, z drugiej zaś konieczne jest zaangażowanie każdego państwa z osobna.

   

  W związku z rosnącym udziałem Polski w globalnej współpracy rozwojowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2005 r.  oraz w związku z  pogłębieniem współpracy polsko-palestyńskiej, Polska bardzo aktywnie udziela pomocy rozwojowej na obszarze Palestyńskiej Władzy Narodowej (Zachodni Brzeg, Jerozolima Wsch., Strefa Gazy). 

   

  Program Polskiej Pomocy w Palestynie przybiera formę:

  1.           projektów pomocowych realizowanych przez polskie podmioty;

  2.           projektów pomocowych realizowanych przez miejscowe organizacje pozarządowe;

  3.           składek dobrowolnych na rzecz uchodźców palestyńskich (via apele agend ONZ, np. UNRWA). 

   

  Polska wspiera także dziedzictwo kulturowe Palestyny, m.in. poprzez serię wpłat na rzecz renowacji Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

   

  Priorytety bilateralnej pomocy rozwojowej są ustalane w oparciu o „Plan współpracy rozwojowej” opracowany przez Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  W roku bieżącym, do priorytetów należą:

   

  1)           KAPITAŁ LUDZKI

  a.           Poprawa infrastruktury i wyposażenia ośrodków edukacyjnych, kształcących na wszystkich poziomach edukacji oraz wzrost kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej;

  b.           Poprawa stanu infrastruktury i dostępu do edukacji przedszkolnej;

  c.            Zwiększenie dostępu do usług społecznych (tj. ochrona zdrowia, edukacja) osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, wymagające stałej opieki, rodziny wielodzietne, bezrobotni, osoby starsze, uchodźcy, osoby przesiedlone wewnętrznie).

   

  2)           ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

  a.           Wzrost dochodów i podniesiony poziom bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw rolnych;

  b.           Zwiększenie konkurencyjności, wydajności i innowacyjności grup producenckich, kooperatyw oraz spółdzielni rolniczych;

  c.            Poprawa dostępu do produktów rolno-spożywczych do rynku zbytu, uzyskanie wyższej jakości produkcji rolnej.

   

  3)           PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I SEKTOR PRYWATNY

  a.           Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia kobiet i młodzieży;

  b.           Zwiększenie dostępu kobiet i młodzieży (w tym nowych absolwentów) do kształcenia technicznego, szkoleń i doradztwa zawodowego oraz poprawa jakości infrastruktury służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

  c.            Wzmocnienie organizacji non-profit, wspierających edukację zawodową i szanse zatrudnienia kobiet i młodzieży we Wschodniej Jerozolimie.

   

  Polskie organizacje pozarządowe działające w ww. priorytetach i zainteresowane realizacją projektów pomocowych w Palestynie mogą starać się o dofinansowanie bezpośrednio w MSZ (Konkurs „Polska Pomoc Rozwojowa” – https://www.polskapomoc.gov.pl/Konkursy,dotacyjne,14.html )

   

  Palestyńskie organizacje pozarządowe działające w ww. priorytetach i zainteresowane realizacją projektów pomocowych w Palestynie powinny zgłosić się do Biura Przedstawiciela RP w Ramallah, lub odwiedzić zakładkę „Małe Granty”. 

   

  Organizacje pragnące dowiedzieć się o więcej o możliwości wolontariatu, powinny odwiedzić stronę https://www.polskapomoc.gov.pl/Wolontariat,polska,pomoc,986.html

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: